گروه حسابداری پارسیان

 

مدیر گروه حسابداری : سارا بهزاد پور

 

چارت رشته های تحصیلی گروه حسابداری: